Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce Ľubica

Verejné obstarávanie OcÚ

Výzva na predkladanie ponúk

ZŠ ĽubicaZadanie – predmet zákazky:

Služba na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní  tepelnej energie a dosiahnutie hmotného prospechu na škole, ktorej zriaďovateľom je Obec  Ľubica.

Viac príloha na stiahnutie...


 

 

Verejné obstarávanie OcÚ od 27. 2. 2014


Finančné limity

Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur,

b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je

  1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  2. rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.

Zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní  zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene

Ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 5 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile verejného obstarávateľa zriadeného na stránke ÚVO -  http://www.uvo.gov.sk/profily   zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.


 


 

webygroup

dnes je: 23.8.2017

meniny má: Filip

Počasie v Ľubici

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net


22832874

Úvodná stránka