Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Civilná a požiarna ochrana


 

Hasičská zbrojnicaDobrovoľný hasičský zbor v Ľubici:

Predseda: Daniel Gnebus, mobil: 0903 693367

Veliteľ:     Ľubomír Trop,  mobil: 0910 186552

 

 Požiarna zbrojnica na ulici Športovej 238

 

Termíny akustického preskúšania sirén

Podľa § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevázkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

Jednotný čas preskúšania (aktivácie sirén) je o 12:00 hod. dvojminutovým tónom v uvedených termínoch:

12.01.2018 09.02.2018 09.03.2018 13.04.2018 11.05.2018 08.06.2018
13.07.2018 10.08.2018 14.09.2018 12.10.2018 09.11.2018

14.12.2018


 


  Ako postupovať pri požiari

• Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov – tiesňová linka 112, alebo na ešte

stále platné číslo 150. Linka 112 platí vo všetkých krajinách Európskej únie.
• Uviesť kde horí (presnú adresu alebo popis miesta), čo horí a kto volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad, na ktorom poschodí horí) a riadiť sa pokynmi operátora tiesňovej linky.
• Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
• Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
• Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí - využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
• Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru. 


 DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:
v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte

 • 150 Hasičský a záchranný zbor v prípade ohrozenia života a zdravia volajte
 • 155 Zdravotnú záchrannú službu v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia
 • 158 (159) Políciu (Obecnú políciu)


výberom otvorí súbor s textom

 

    Dňom 1. júla 2003 je v platnosti jednotné číslo tiesňového volania.

Ako volať na tiesňovú linku?

 


Civilná obrana - základné informácie
 

Rady pre občanov:  Čo by mal každý vedieť 

Ochrana obyvateľstva

Ochrana obyvateľstva je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku osôb, ktoré sú zabezpečované na základe analýzy územia Slovenskej republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.

Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Spočívajú najmä v organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a vykonávaní prípravy na civilnú ochranu.

Ochrana obyvateľstva zahŕňa aj úlohy spojené s poskytovaním humanitárnej pomoci do zahraničia a pre danú oblasť civilná ochrana zabezpečuje rozvoj medzinárodnej spolupráce.

Určovanie úloh a opatrení na ochranu obyvateľstva je na sekcii krízového manažmentu a civilnej ochrany v pôsobnosti odboru civilnej ochrany obyvateľstva.

Opatrenia na ochranu obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok je problematika, ktorá zahŕňa protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia, ktoré sa plánujú a vykonávajú v závislosti od druhu mimoriadnej udalosti a rozsahu ohrozenia v procese havarijného plánovania. Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sú

 • monitorovanie územia,
 • varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,
 • evakuácia a ukrytie osôb,
 • regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov,
 • prvá predlekárska pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť,
 • individuálna ochrana osôb,
 • hygienická očista osôb,
 • dekontaminácia terénu, budov a materiálu,
 • zabezpečenie ochrany zamestnancov, ktorí nemôžu skončiť pracovnú činnosť a nachádzajú sa v oblasti ohrozenia,
 • likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia,
 • profylaxia,
 • zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív,
 • veterinárne opatrenia,
 • opatrenia na zabezpečenie záchranných prác.

Havarijné plánovanie je proces, ktorý má za cieľ minimalizáciu rizika potencionálnych hrozieb a zníženie závažnosti následkov havárií. Dôležitou úlohou v procese plánovania je zabezpečiť realizáciu efektívnych riešení prípadných havárií bez zbytočných strát a stresov, obmedzenie následkov havárie na život, zdravie ľudí, životné prostredie a majetok a taktiež aj čo najrýchlejšie obnovenie bežnej prevádzky.

Podmienky na účinnú ochranu života, zdravia majetku ustanovil zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktorý okrem iných upravil aj používanie základných pojmov a stanovil povinnosti pre prevádzkovateľov, ktorí ohrozujú svojou činnosťou svojich zamestnancov alebo iné osoby. V nadväznosti na tento zákon bola vydaná vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky č. 445/2007 Z. z. Ďalšími kľúčovými zákonmi z hľadiska havarijnej pripravenosti prevádzkovateľov je zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené právne normy zabezpečujú previazanosť úloh a taktiež súlad dokumentácie havarijných plánov a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti s plánmi ochrany obyvateľstva, ustanovujú taktiež periodicitu ich precvičovania, posudzovania, prehodnocovania a odsúhlasovania.

Plány ochrany obyvateľstva sa vypracúvajú na základe záverov a odporúčaní z analýzy územia, ktorá je vlastne posúdením nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na zdroje ohrozenia. Závery analýzy by mali upriamiť pozornosť na fakt, že reprezentatívne scenáre, ak dôjde k ich reálnemu naplneniu, by sa odohrávali v reálnom priestore, navyše musí byť zohľadnená aj možnosť stupňovania (eskalácie) havarijného stavu s potenciálnymi prejavmi domino efektu.

Plán ochrany obyvateľstva tvorí súhrn dokumentov, ktoré obsahujú plán realizácie úloh a opatrení civilnej ochrany a protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení. Na účel civilnej ochrany sa vypracúvajú

 1. plán ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia,
 2. plán ochrany obyvateľstva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemických nebezpečných látok,
 3. plán ochrany obyvateľstva pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom biologických nebezpečných látok.

Za dobre zvládnutý proces havarijného plánovania je možné považovať taký, ktorý vychádza z povahy a miery rizík možného ohrozenia a smeruje k jeho neustálemu zlepšovaniu. Adekvátne riešenie následkov mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky je možné zvládnuť len profesionálne pripravenými tímami a špecialistami, s využitím nových poznatkov, moderných informačných, komunikačných, monitorovacích a iných nástrojov.


 


 

Postupy a odporúčania pre občanov v prípade ohrození a vzniku mimoriadnej udalosti

Ako postupovať pri vzniku povodne
 1_Povodne.pdf (178.7 kB) (178.7 kB)

Ako postupovať pri vzniku požiaru
 2_Poziar.pdf (181.5 kB) (181.5 kB)

Ako postupovať pri vzniku víchrice?
 3_Vichrica.pdf (180.6 kB) (180.6 kB)

Ako postupovať pri úniku
nebezpečných chemických látok
 4_Nebezpecne_chemicke_latkyL.pdf (186.3 kB) (186.3 kB)

Ako postupovať pri úniku
nebezpečných biologických látok
 5_Nebezpecne_biologicke_latky.pdf (184.5 kB) (184.5 kB)

Ako postupovať pri úniku
rádioaktívnych látok
 6_Radioaktivne_latky.pdf (185.9 kB) (185.9 kB)

Ako postupovať pri dopravnej nehode
spojenej s únikom nebezpečných látok
 7_Dopravna_nehoda_nebezpecne_latky.pdf (183.3 kB) (183.3 kB)

Ako postupovať pri oznámení o uložení bomby,
trhaviny, použití nebezpečnej látky, a pod.
 8_Bomba_trhavina.pdf (185.4 kB) (185.4 kB)

Ako postupovať pri obdržaní
podozrivej zásielky (list, balíček…)
 9_Podozriva_zasielka.pdf (183.7 kB) (183.7 kB)

Ako postupovať pri neoprávnenom použití
strelných zbraní (napr. teroristický útok)
 10_Strelba.pdf (181.6 kB) (181.6 kB)

Ako postupovať pri ochorení zvierat
(epizoócie)
 11_Ochorenie_zvierat.pdf (183.1 kB) (183.1 kB)

Ako postupovať v prípade zemetrasenia
 12_Zemetrasenie.pdf (186.6 kB) (186.6 kB)

Varovanie obyvateľstva - signály
 13_Varovanie_signaly.pdf (194.3 kB) (194.3 kB)

Ako postupovať pri samovoľnej
evakuácii
 14_Samovolna_evakuacia.pdf (190 kB) (190 kB)

Čo si vziať do evakuačnej batožiny
 15_Evakuacna_batozina.pdf (185.6 kB) (185.6 kB)

Prostriedky individuálnej ochrany
 16_Prostriedky_individualnej_kontroly.pdf (191.1 kB) (191.1 kB)

Ako postupovať pri útoku teroristov
 17_Teroristicky_utok.pdf (182.4 kB) (182.4 kB)

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami, prívalové dažde, náhla búrka, blesk, požiar
 18_Vysoke_teploty_privalove_dazde_poziare.pdf (219.7 kB) (219.7 kB)

Civilná ochrana

Odporučania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situacie
 Odporucania_pre_obyvatelstvo_v_pripade_vzniku_mimoriadnej_udalosti.pdf (143 kB) (143 kB)

Ako volať na tiesňovú linku?
 Ako volať na tiesňovú linku.pdf (317.2 kB) (317.2 kB)

Poučenie k používaniu čísla 112
 SMS_POMOC_112_zmena.pdf (345.7 kB) (345.7 kB)

Dokumenty k povodňovému plánu

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
 Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.pdf (111.7 kB) (111.7 kB)

Krízový štáb obce Ľubica
 Krizovy_stab_obce_Lubica.pdf (250.2 kB) (250.2 kB)

Krízový štáb OÚ Kežmarok
 Clenovia_KS_30_04_2017.pdf (381.4 kB) (381.4 kB)

POVOD PLAN pre podnikatelov
 POVOD PLAN pre podnikatelov.rtf (150 kB) (150 kB)

Povodňová komisia v obci Ľubica
 Povodnova_komisia_obce_Lubica.pdf (250.1 kB) (250.1 kB)

Obvodná povodňová komisia v Kežmarku
 Obvodná povodňová komisia v Kežmarku .pdf (210 kB) (210 kB)

Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku
 Obvodný úrad životného prostredia v Kežmarku.pdf (133.1 kB) (133.1 kB)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok
 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Kežmarok.pdf (128.4 kB) (128.4 kB)

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku
 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku.pdf (138.1 kB) (138.1 kB)

Technický štáb obvodnej povodňovej komisie v Kežmarku
 TECHNICKÝ ŠTÁB OBVODNEJ POVODŇOVEJ KOMISIE V KEŽMARKU.pdf (137.2 kB) (137.2 kB)

Záchranné zložky integrovaného záchranného systému
 Záchranné zložky integrovaného záchranného systému.pdf (235.4 kB) (235.4 kB)

Zámer zabezpečenia riadenia a vykonania PZP
 Zámer zabezpečenia riadenia a vykonania PZP.pdf (115.7 kB) (115.7 kB)

Zoznam orgánov, komisií a štábov pre potreby obce-predná strana
 Zoznam orgánov, komisií a štábov pre potreby obce-predná strana.pdf (74.1 kB) (74.1 kB)

Ako postupovať pri požiari

 

 
Ako volať na tiesňovú linku?

 

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka