Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubica na 7. zasadaní OZ dňa 26.10.2017 uznesením č. 107/7/2017  zvolilo do funkcie hlavnej kontrolórky pani Ľudmilu Magutovú.


Ľudmila Magutová

Kontakt:

tel.: +421 52 4260218

e-mail: ludmila.magutova@obeclubica.sk

adresa: Obecný úrad Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

 


Kompetencie:

1. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplý-
    vajúcich z pôsobnosti obce.
2. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie: poslanca
    obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom
    alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a funkciou podľa osobitného zákona.
3. Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom
    zriadení, najmä:
a/ vykonáva kontrolu:
    - nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo
    vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
    - účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
b/ preveruje:
    - ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju
    funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zá-
    roveň navrhuje opatrenia na nápravu,
    - tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
    - opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
    - možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c/ vypracúva odborné stanoviská:
    - k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom
     zastupiteľstve.
4. Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór
    obce úzko spolupracuje s obecným úradom.

5. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na
    orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obec-
    ného hasičského zboru.
6. Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
7. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému
    je povinný jedenkrát polročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé
    obdobie.
8. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov,
    ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií,
    vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov,
    ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
    Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá
    obecnému zastupiteľstvu.
9. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady
    s hlasom poradným.
10. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

 

Zdroj: Štatút obce

 

 

 


 

Kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_2polrok_2017.pdf (236.1 kB) (236.1 kB)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
 Plan_kontrolnej_cinnosti_HK_1polrok_2017_schvaleny.pdf (237.6 kB) (237.6 kB)

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka