Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Osobné údaje

Zodpovedná osoba

Poverená zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR.

Kontakt na poverenú osobu za ochranu osobných údajov pre Obec Ľubioca, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica:

mail: zodpovedna.osoba@obeclubica.sk


Základné pojmy

 1. Prevádzkovateľ je Obec Ľubica, Gen. Svobodu 127/248, 05971 Ľubica (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. na ochranu osobných údajov (ďalej len „Zákon“).
 3. Nariadenie je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod názvom GDPR – General Data Protection Regulation.
 4. Úrad je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“).
 5. Osobné údaje sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 6. Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 7. Poskytovanie osobných údajov je odovzdávanie údajov tretej strane, ktorá ich ďalej spracúva.
 8. Sprístupňovanie osobných údajov je oznámenie osobných údajov alebo umožnenie prístupu k nim príjemcovi, ktorý ich ďalej nespracúva.
 9. Zverejňovanie osobných údajov je publikovanie, uverejnenie alebo vystavenie osobných údajov na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejným vykonaním alebo vystavením diela, verejným vyhlásením, uvedením vo verejnom zozname, v registri alebo v operáte, ich umiestnením na úradnej tabuli alebo na inom verejne prístupnom mieste.
 10. Prenos osobných údajov do tretích krajín je prenos osobných údajov mimo územia Európskej únie do krajín alebo medzinárodných organizácií zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 11. Likvidácia osobných údajov je zrušenie osobných údajov rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať.
 12. Blokovanie osobných údajov je dočasné alebo trvalé pozastavenie spracúvania osobných údajov, počas ktorého možno vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinnosti uloženej zákonom.
 13. Sprostredkovateľ je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve. Zmluva musí byť uzatvorená pred začatím spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom alebo u už existujúceho sprostredkovateľa bez odkladu po prijatí tejto smernice. Sprostredkovateľom môže byť orgán samosprávy alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nespracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 14. Subdodávateľ je každý, kto spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu pre sprostredkovateľa a na jeho zodpovednosť na základe písomnej zmluvy medzi ním a sprostredkovateľom schválenej prevádzkovateľom.
 15. Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, členského vzťahu, na základe poverenia, zvolenia alebo vymenovania, alebo v rámci výkonu verejnej funkcie a ktorá spracúva osobné údaje v rozsahu a spôsobom určeným v poučení oprávnenej osoby o právach, povinnostiach a o zodpovednosti za ich porušenie (ďalej len „poučenie“). Oprávnená osoba zodpovedá za spracúvanie a náležitú ochranu osobných údajov v rozsahu svojej pracovnej činnosti.
 16. Tretia strana je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.
 17. Príjemca je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 18. Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 19. Verejný záujem je dôležitý záujem štátu realizovaný za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorý prevažuje nad oprávneným záujmom fyzickej osoby.
 20. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú a spracúvajú.
 21. Zodpovedná osoba je osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy podľa Zákona.
 22. Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.
 23. Správca informačného systému je vedúci zamestnanec zodpovedný za spracúvanie osobných údajov v organizačnom útvare, ktorý riadi (ďalej len „správca“). Informačný systém môže mať aj viacerých správcov, ak sa osobné údaje spracúvajú na viacerých organizačných útvaroch. Každú zmenu alebo zánik informačného systému je správca povinný oznámiť zodpovednej osobe.

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na:
 • plnenie úloh zamestnávateľa pri výkone pracovnoprávnych vzťahov a pri výbere nových zamestnancov, pričom rozsah spracúvaných osobných údajov, ich poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie ustanovujú osobitné predpisy,
 • vykonávanie úloh súvisiacich so zabezpečením verejného poriadku a ochrany majetku,
 • evidenciu osôb vstupujúcich do objektov prevádzkovateľa a osôb, ktorým je povoľovaný vstup do objektov prevádzkovateľa na účel vykonávania zmluvne dohodnutých prác,
 • vykonávanie úloh verejnej správy a samosprávy,
 • vykonávanie ostatných úloh vyplývajúcich z povinností prevádzkovateľa,
 • vykonávanie úloh vo verejnom záujme.

Zásady spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvať osobné údaje vo vlastnom mene môže len prevádzkovateľ.
 2. Osobné údaje sa môžu spracúvať len na účely, na ktoré boli získané, len zákonným spôsobom v súlade s ich právnym základom, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby s dodržaním zásad spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona.
 3. Osobné údaje sa môžu spracúvať len ak je zabezpečená ich ochrana v určených priestoroch a prostredníctvom príslušných technických prostriedkov. Technické prostriedky, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje, predovšetkým tlačiarne, kopírovacie zariadenia, multifunkčné zariadenia a pracovné stanice musia byť chránené tak, aby k osobným údajom mala prístup len oprávnená osoba.
 4. Pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení, najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.
 5. Prevádzkovateľ je povinný:
 • osobné údaje získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmie ich ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom,
 • zabezpečiť, aby spracúvané osobné údaje boli primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú,
 • zabezpečiť, aby spracúvané osobné údaje boli správne a podľa potreby aktualizované,
 • uchovávať osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
 • dodržiavať základné zásady spracúvania osobných údajov, súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať,
 • spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom v zmysle §13 Zákona.
 

 


 

Osobné údaje

Rozmiestnenie kamier v obci Ľubica

Kamery v obci Ľubica

Kamery Ľubica

Kamera parkovisko a garáže na ulici Petržalskej

Kamera garáže

 


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka