Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Starosta

Ing. Ján Kapolka starosta obce Ľubica

J. Kapolka    

15. 11. 2014  bol v komunálnych voľbách zvolený a 14. 12. 2014 na ustanovujúcom Obecnom zastupiteľstve menovaný do funkcie starostu obce Ľubica Ing. Ján Kapolka.

 

Kontakt:

tel.: 052/4680012

e-mail: starosta@obeclubica.sk , jan.kapolka@obeclubica.sk

adresa: Obecný úrad Ľubica, Generála Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica

 

 Kompetencie:

1.  Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia
    obyvatelia obce v priamych voľbách.
    Funkčné obdobie starostu sa skončí zloţením sľubu novozvoleného starostu .

2.  Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce
    a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch
    je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
    v znení zmien a doplnkov).

3.  Starosta najmä:
    a/ zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady
    b/ vykonáva obecnú správu,
    c/ zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickýma fyzickým osobám,
    d/ rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto
        štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obec-
        nému zastupiteľstvu,
    e/ uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a pouţíva obecné insígnie,
    f/ podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného
       zastupiteľstva.

4.  Starosta môţe pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa
    domnieva, ţe odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, ţe ho
    nepodpíše v lehote podľa §12 ods.6. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje
    uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
    Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
 

Zdroj: štatút obce Ľubica


 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka