Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Symboly obce

Erb obceErb Obce Ľubica

V roku 1970 pred oslavami 700. výročia udelenia privilégií uhorským panovníkom Štefanom V., vzišla z podnetu obecných orgánov myšlienka aj požiadavka o vytvorenie obecného erbu. Obsah erbu sa našiel v najstaršej ľubickej pečati zo 14. storočia, ktorá sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Levoči. Erb obce Ľubica tvorí v modrom štíte na zlatej lavici sediaca, zlato korunovaná, strieborno odetá Panna Mária s Dieťaťom, sprevádzaná heraldicky vpravo tromi a vľavo štyrmi zlatými hviezdami.
Obec erb schválila a dala do používania dňa 21. mája 1970.


1. Erb obce tvorí v modrom štíte na zlatej lavici sediaca, zlato korunovaná, strieborno odetá Panna Mária s Dieťaťom, sprevádzaná heraldicky vpravo tromi a vľavo štyrmi zlatými hviezdami.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
3. Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.
4. Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 5 tohto ustanovenia. Žiadosť musí obsahovať:
a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
b) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia).
5. Erb obce sa používa:
a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,
h) na rovnošatách pracovníkov obecnej polície a obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecnej polície a obecného hasičského zboru,
j) v záhlaví dokumentov, listín a písomností a tlačovín orgánov obce,
k) na reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jej orgánov a organizácií ňou zriadených.
6. Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.
7. Obecné zastupiteľstvo môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce.

Zdroj: Štatút obce Ľubica


Historická pečať obceHistorická pečať obce

Pečať obce Ľubica tvorí erb obce Ľubica s hrubopisom "OBEC ĽUBICA". Ľubica už od stredoveku používala na pečatiach symbol Madony s dieťaťom.
Najstaršia pečať s týmto symbolom pochádza už zo 14. storočia. Obsahuje nápis „Communitatis – LVBITZ“, písaná gotickým písmom. Tento symbol je aj na pečatiach zo 16. aj z 19. storočia.


  1. Pečať obce tvorí erb obce s hrubopisom "OBEC ĽUBICA".
  2. Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.
  3. Pečať uschováva starosta obce.

Zdroj: Štatút obce Ľubica 


Vlajka obce

Zástava obce

Zástavu obce Ľubica tvorí sedem pozdĺžnych pruhov striedavo modrých a bielych. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu zástavy.
Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru.


1. Zástavu obce tvorí sedem pozdĺžnych pruhov striedavo modrých a bielych. Zástava má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu zástavy.
2. Podrobné a záväzné vyobrazenie zástavy obce tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.
3. Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.
4. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.
5. Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná zástava spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (zákon o štátnych symboloch SR a ich používaní).
6. Zástava obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Zástava sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.
7. Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:
a) zástava sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,
b) na zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak, alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.
8. Za správne zaobchádzanie zo zástavou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo požíva.
9. Obecné zastupiteľstvo môže určiť všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania zástavy obce.

Zdroj: Štatút obce Ľubica

 

 

 

 


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka