Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Úradné oznamy obce

Úradné oznamy obce

Prevádzka v Materskej škole počas prázdninVytlačiť
 

i_1448304.jpgMaterská škola, Generála Svobodu 40, Ľubica
OZNÁMENIE O PREVÁDZKE MATERSKEJ ŠKOLY POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN.
Oznamujeme zákonným zástupcom, že prevádzka MŠ Generála Svobodu 40 v Ľubici bude so súhlasom zriaďovateľa zabezpečená v čase jesenných prázdnin od 30.10.2019 do 31.10.2019  v budove MŠ na ulici J. Jesenského 2 v Ľubici.
Prevádzka bude v čase od 06:30 hod. do 16:30 hod.
Prosíme, zákonných zástupcov detí, ktorí prejavili záujem o MŠ v tomto čase, aby si v prípade neprítomnosti dieťaťa prišli pre stravu v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod.


Ďakujeme.

Dňa 16.10.2019 Mgr. Slávka Kovalčíková, riaditeľka MŠ


 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020Vytlačiť
 

Obecný úradvyhlásená podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Ľubica

      Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 10. 2019           

Termín predkladania žiadostí: 25. 10. 2019

Predmet výzvy

Predmetom výzvy je predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2020 na:

 • konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
 • podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov

 

Oprávnené subjekty

O dotáciu môže požiadať:

 1. právnická osoba, ktorej zakladateľom nie je obec, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce,
 2. fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá má sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území obce, alebo poskytuje služby obyvateľom obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, podporu podnikania a zamestnanosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti).

 

Spôsob poskytnutia dotácie

 1. Poskytovateľom dotácie a administrátorom žiadostí je Obec Ľubica (ďalej len „obec“),
 2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok,
 3. Poskytnutie finančných prostriedkov podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce,
 4. Dotácia sa poskytuje  podľa formuláru žiadosti (Príloha č. 1 k VZN č. 4/2019). Žiadosť sa spolu s prílohami zasiela poštou na adresu obce alebo sa podáva do podateľne Obecného úradu

                                                                                          Ing. Ján K a p o l k a

                                                                                    starosta obce

Viac informácii v prílohach...


 
 

Zber a preprava objemného odpadu - termínyVytlačiť
 

Vývoz odpaduObec Ľubica oznamuje obyvateľom obce,

že sa uskutoční  zber a preprava objemného odpadu

v zmysle harmonogramu

v dňoch od 16. októbra -  do 25. októbra 2019

Pristavené veľkoobjemové kontajnery (VOK) sú určené pre obyvateľov obce Ľubica, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné sa zbavovať odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Objemný odpad - je zložka komunálneho odpadu, ktorá svojím rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám v systéme zberu.

Veľkoobjemový odpad  -  predstavuje nepotrebné, opotrebované, zastarané veci, ktorých sa občania chcú a potrebujú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú väčšie rozmery ako klasické veci. Jedná sa o veci, ktoré neviete umiestniť do 110 l zbernej nádoby. Rozmerovo veľký odpad je potrebné rozobrať na menšie kúsky.

ZAKAZUJE  SA UKLADAŤ DO VOK:

 • biologický rozložiteľný odpad – lístie, konáre,
 • elektroodpad – chladničky, TV, počítače a pod.
 • nebezpečný odpad
 • stavebný odpad
 • pneumatiky

Termíny rozmiestnenia v prílohe...


 
 

Orálna vakcinácia líšok proti besnote, informáciaVytlačiť
 

LíškaOznámenie o začatí jesennej kampane 2019 orálnej vakcinácie líšok proti besnote informácia

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky /ďalej len ,,SVpS SR"/  organizuje štyridsiatu sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO. /svetovej zdravotníckej organizácie/.

Termín orálnej vakcinácie je od 7. októbra 2019 až do 20. októbra 2019 /posun je možný/podľa vývoja počasia/.

Podrobnosti v prílohe...


 
 

Beh Ľubicou - pozvánka...Vytlačiť
 

Beh Ľubicou 2018Obec Ľubica a Základná škola Ľubica

Vás pozývajú na

XXIII. ročník podujatia BEH ĽUBICOU.

Súťaž sa uskutoční 27. septembra 2019 v ZŠ Ľubica. 

 

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 8.45 hod. do 9.30 hod. pri vchode do telocvične.

Prihlásiť sa môže každý najneskôr do 25. 09. 2019 na behlubicou@zslubica.sk


 
 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenieVytlačiť
 

Vedenie VNVážený vlastník*,

po vykonaní fyzickej prehliadky stavu vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (ďalej „elektrické vedenie“), ktorého spoľahlivé prevádzkovanie zabezpečuje spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej „VSD“), bolo zistené, že stromy a/alebo iné porasty nachádzajúce sa v ochrannom pásme vedenia ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky daného elektrického vedenia.Snimka vedenie VN

Na základe tejto skutočnosti spoločnosť VSD plánuje prostredníctvom svojho zmluvného dodávateľa vykonať potrebné opatrenie v podobe výrubu/okliesnenia stromov a/alebo iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrického vedenia, nachádzajúcich sa na Vašom pozemku, v plánovanom termíne od 15.09.2019 do 30.12.2019

V súlade s platným Prevádzkovým poriadkom spoločnosti VSD Vás týmto, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. žiadame o zaslanie odpovede, či súhlasíte s vykonaním uvedenej činnosti spoločnosťou VSD, alebo ňou povereným poskytovateľom služieb. Odpoveď na túto Výzvu Vás žiadame  zaslať na adresu:

Davies s.r.o., Nezábudkova 5, 821 02 Bratislava

v termíne najneskôr 7 dní pred plánovaným termínom začatia vykonávania výrubu  zo strany spoločnosti VSD/povereného poskytovateľa služieb. Nezaslanie odpovede v stanovenej lehote bude spoločnosť VSD považovať za udelenie súhlasu s vykonaním výrubu spoločnosťou VSD/povereným poskytovateľom služieb.

V prípade Vášho súhlasu s vykonaním výrubu/okliesnenia stromov a/alebo iných porastov spoločnosťou VSD/povereným poskytovateľom služieb, považujte túto Výzvu aj za splnenie si zákonom ustanovenej povinnosti  oznámiť Vám vopred činnosť s tým spojenú, a to vstup na Váš pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie spoľahlivého prevádzkovania elektrického vedenia.

V prípade potreby  nás môžete kontaktovať telefonicky: +421 918 555 871 p.Matúš Kubek, alebo emailom: daviessro@gmail.com

Celý text výzvy a snmka trasy v prílohách...


 
 

Obec Ľubica zakúpila nové autoVytlačiť
 

KIA SPORTAGEOd pondelka 12. 8. 2019 Obec Ľubica vlastní nové služobné vozidlo KIA SPORTAGE, motor je benzínový 1.6 GDi 97kW/132k, pohon 2WD, M6 prevodovka manuálna. Toto nové auto v našej obecnej modrej farbe nahradzuje TOYOTU COROLU, ktorá pre obec slúžila 17 rokov. Z prevádzky sa vyradzuje pre zlý technický stav vozidla, teda pre opotrebovanosť a už nerentabilne opravy vozidla. Značka KIA SPORTAGE spĺňa všetky podmienky, ktoré sme požadovali od služobného auta. Hlavne na všestranné použitie pri zabezpečovaní chodu obecného úradu. Má najdlhšiu záruku a taktiež rozhodovala cena. Združenie miest a obci na Slovensku ZMOS má so značkou KIA dohodnuté zľavy na auta určené pre verejnú správu. Konkrétne pre naše vozidlo to bolo 15% z celkovej cenníkovej ceny. Finančné prostriedky na nákup vozidla boli vyčlenené už na rok 2018, nezrealizovalo sa to a tak aj na tento rok 2019 sme mali opakovane v programovom rozpočte odsúhlasených dvadsať tisíc eur, ktoré sa na kúpu vozidla použili. Veríme, že to bolo správne rozhodnutie a auto bude dlhé roky nielen slúžiť ale aj reprezentovať našu obec.

Text a foto Miroslav Kruk


 
 

ZBERNÝ DVOR - zmena prevádzkovej dobyVytlačiť
 

 

Zberný dvorOd 1. 7. 2019 dochádza k zmene otváracích hodín na Zbernom dvore v Ľubici na ulici Kruhovej

 

Prevádzková doba na zbernom dvore v obobí: Apríl - Október
Deň Čas Čas
Pondelok 08:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 08:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 08:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok 08:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 08:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Sobota 08:00 - 12:00  
Nedeľa ZATVORENÉ  

 


 
 

Ako volila Ľubica vo voľbách za poslancov EÚVytlačiť
 

IMG_2823.JPGDňa 25. 5. 2019 sa konali voľby za poslancov do Európskeho parlamentu.

Účasť voličov v našej obci bola 16,83%

V prílohách si môžete pozrieť, ako volila Ľubica.

Viac TV archív...


 
 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka