Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálne stránky obce ĽubicaHľadať
 
 

Verejné obstarávanie OcÚ

Profil obce

Zákon č. 343/2015 Z. z.

Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

z 18. novembra 2015

§ 117

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami

(1)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

(2)

Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 20, § 24 a § 25 ods.3

(3)

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa §108 ods.2

(4)

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa §109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

(5)

Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti a 

§ 32

ods.1 písm.e) -    nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo      poskytovať službu,

§ 32

ods.1 písm.f ) -    má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným  rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

§ 40

ods.6 písm.f ) -    ak u neho existuje dôvod na vylúčenie z dôvodu  konfliktu  záujmov podľa     § 23, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

§ 11 -                   ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora zákon č.  315/2016 z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa §18 zákona č.315/2016  alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Zákaz sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.

(6)

Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.

(8)

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Obec Ľubica - Profil obstarávateľa - Súhrnáé správy

 


Do 18. novembra 2015

Podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

ak je predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000 €, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním, ak je v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti, zverejní jej zadanie najneskôr v deň jej zadania.


 
Zoznam zadávaných zákaziek za Obec Ľubica
dátum zadávaniaPredmet zákazkyPredpoklad. hodnota (€)druh
3.7.2013Majetkoprávne vysporiadanie parciel k projektu - Obnova Obce Ľubica2 800,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP - Obnova obce Ľubica1 000,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP , implementácia a externý manažment (MAS)2 400,00služby
19.7.2013Vypracovanie žiadosti o NFP , implementácia a externý manažment (MAS)2 400,00služby
27.7.2013Dodávka repelentného prípravku na ochranu lesných kultúr19 500,00tovary
3.9.2013Lávky v obci Ľubica62 919,23práce
16.9.2013Uzlové pletivo na oplocovanie lesných kultúr z pozinkovaných drôtov4 750,00tovary
13.9.2013Zastavovacia štúdia - IBV pri mlyne - ul. Gen. Svobodu1 600,00služby
13.9.2013Architektonická štúdia - Hasičská zbrojnica ul. Remeselnícka1 900,00služby
26.9.2013Výmena poškodenej krytiny uvoľnenej vetrom - budova Zdravotného strediska2 000,00práce
27.9.2013Informačné vitríny na cintorín1 500,00tovary
10.10.2013Vrecia na separovaný odpad5 000,00tovary
15.10.2013Dodanie sadeníc8 500,00tovary
21.10.2013Terénne práce a odvoz zeminy 1 700,00služby
21.10.2013Zimná údržba MK 2013-20146 000,00služby
24.10.2013Dodanie prenosnej železobetónovej garáže - obecné lesy3 000,00tovary
30.10.2013Projektová dokumentácia na zlepšenie vykurovania v Dome humanity1 600,00práce
7.11.2013Chladiaci 3-box, katafalk a ďalšie zariadenie pre cintorínske služby4300,00tovar
8.11.2013Firewall- komplexne riešenie zabezpečenia pre 9 PC1700,00tovar
11.11.2013DV PLAY TV vysielací SW, PC zostava, APC,192400,00tovar
15.11.2013PC zostava a strihací SW k TV Ľubica1800,00tovar
25.11.2013Asfaltovanie výtlkov3900,00práce
25.11.2013Nákup materiálu na výmenu termohlavíc - 50 ks1800,00tovar
2.12.2013Oplotenie obecnej budovy22 280,00práce
6.12.20123Bežecký pás Life Fitness F1 Smart 1900,00tovar
10.12.2013Cestný priepust - ul. Pod lesom8200,00tovar
13.12.2013Dodávka mykorhizného preparátu pre umelú obnovu lesa na rok 201418 000,00tovar
15.12.2013Ozvučenie domu smútku - zosilovač, repro, mikrofon, prennosný systém s prislušenstvom1750,00tovar
16.12.2013Zber a odvoz komunálneho odpadu19 980,00služba
16.12.2013Zber a odvoz objemného odpadu7 800,00služba
16.12.2013Zber a odvoz triedeného odpadu3 400,00 služba
07.01.2014Rekonštrukcia kotolne - Dom humanity7 800,00práce
14.01.2014Rekonštrukcia priestorov na ul. Gen. Svobodu 119 – priestory pre Charitu7 101,30práce
16.01.2014Jednotná ekonomika organizácii - Obtion k ISS CG2 550,00tovar
19.01.2014Nákup vypočtovej techniky a príslušenstva3 300,00tovar
29.01.2014Nákup kancelárskych potrieb2 300,00tovar
Zoznam zadávaných zákaziek
Dátum zverejneniaTerrmín zadávania zakázkyPredmet zákazkyVýsledná cena v € bez DPHÚspešný uchádzačDátum podpisu zmluvy
05.09.201309.09.2013Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt „Oplotenie obecnej budovy “2 850,00Euro Funds Consulting, s.r.o.16.12.2013
05.09.201309.09.2013Vypracovanie žiadosti o NFP a služby externého manažmentu pre projekt „Lávky v obci Ľubica“6 000,00Euro Funds Consulting, s.r.o.16.12.2013

Zoznam verejných obstarávaní

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Počasie v Ľubici

Počasie Ľubica tu

Plyn: 0850 111727
Voda: 052 7729548
Elektrina: 0800 123332
Verejné osvetlenie:
0905 710453
Káblová televízia a rozhlas:
02 20828208
sluzbyzakaznikom@slovanet.net

webygroup
ÚvodÚvodná stránka